Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2009

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΒΟΥΒΟΥΡΙΑ- ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ- ΦΙΛΟΤΙ

Ό δρόμος Boυρβoυριας-Δαμαριωνα.

"Τό . Υπουργείο Συγκοινωνιων άπέστειλε τη μελέτη της όδου Βουρβουριας -
Δαμαριωνος πρός τόν Νομάρχην, οστις μετέβη δια επιτόπιον μελέτην ωστε
ν'άρχιση η κατασκευή της διά προσωπικης έργασιας των Φιλωτιτων. Και ενω
οι Φιλωτιτες προσφέρονται νά κάμουν δρόμον είς Δαμαριωνα, οι Δαμαριωνιτες
άντιδρουν διά νά μη τούς κόψη όλίγα μέτρα χωράφια".'Εφημ. "Φωνη Νάξου-Πόρου", 25 Ίουλ. 1926.
Ή αύτοκινητος συγκοινωνια Φιλοτιου έπετευχθη "·Οντως θαυμα μέγα επετέλεσαν την παρελθουσαν Δευτέραν οι Φιλοτίται.Τό ύπολοιπόμενον τμημα της άμαξιτης όδου Φιλοτίου περί τόν Δαμαριωνα,
μήκους 1000 περίπου μέτρων, τό όποίον έδει νά έκτελεσθη διά νά
συγκοινωνήση τό Φιλώτι μετά των άλλων χωριων της νήσου δι' άμαξιτης όδου
και τό όποίον δέν είχε γίνει, καθ'οσον δέν είχε χαραχθη ύπό μηχανικων
εξετελέσθη έντός τριώρου ύπό των Φιλοnτων εύθύς ώς έχαράχθη ύπό του
μηχανικου κ. Γιαννιτση. Και όντως εύθύς ώς έληξεν η χάραξις του τμήματος
τούτου, πάραυτα 400 εργαται Φιλοτιται μέ έπικεφαλης τους τά πρωτα φέροντας
Φιλοτίου συνοδευόμενοι και ύπό 60 γυναικων διά βοηθητικάς εργασίας,
μετέβησαν εις τό ώς ειρηται τμημα ώπλισμένοι μετά σκαπανων καί πτύων και
κατατμηθέντες μεθόδικώτατα εΙς συνεργείον έφ'ολης της εκτάσεως του
τμήματος τούτου κατόρθωσαν εντός τριώρου νά κατασκευάσουν τό τμημα

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2009

ΑΗ ΠΡΟΚΟΠΗΣΑΗ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΡΒΟΥΡΙΑ


Ο "Αη Προκόπηςl ύψώνεται στήν είσοδο του χωριου της Βουρβουριας πριν τον Δαμαριωνα, διπλα στόν κεντρικο οδικο αξονα του νησιου.

Ειναι παλαιος ναος με ιστορια και εχει ώραια νησιώτικη άρχιτεκτονική με παλαιες χρονολογημένες έπιγραφές στήν πρόσοψή του στο ύπέρθυρο, καί φεγγιτη άποκαλύπτωντας τούς κτήτορές και δημιουργους του.

Οί έπιγραφές αύτές έχουν ώς έξης:
(Ύπερθύρου) 18 + 09 ΔΙΕΞΟΔΩΝ ΠΑΠΑ ΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΖΟΥΛΗ ΚΑΙ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΟΥ ΚΟΡΕ'
(Φεγγιτου, άνω) 1810 + Ι(ΟΥ)ΝΙΟΥ 8 ΕΡΟΝ ΗΓΕΙΡΑΝ (ΕΚ) ΒΑΘΡΟΥ ΝΑΟΝ ΠΡΟΚΟ(ΠΙΟΥ) ΣΚΕΠΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΕ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΖΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(Φεγγιτη) Η ΘIPIS ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΔΙΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΑ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΓΑΡΓΙΩΤΟΥ 1810


Έπισης στό μαρμάρινο δάπεδο μέ τό δικέφαλο βυζαντινό άετό διαβάζομε:
Α. Ι . Ρ
Έργον 1896 ΣΙΔΡΟΜΗ ΔΗ.Α. ΣΗΜΑΡΙΠΑS, ΣΤΑΜ. Μ. ΓΡΙΛΙs Ε.Ν. ΠΡΟΜΠONAC 1810 Ι(ΟΥ)ΝΙΟΥ 8 ΙΕΡΟΝ ΗΓΕΙΡΑΝ ΙΔΙΟΙΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΟΙΣ
Άπό εγγραφο του 1835 βεβαιώνεται οτι ο ναός άνηκε πράγματι στόν "έδεσιμώτατο χωρεπισκοπο Δρυμαλίας . Ιωαννη ίερέα Κορρέ" και στήν "k.Μαρια θυγατέρα Νικολάου πρώην οίκονόμου Βλησιδη...έξ ίδιοκτησίας της άποθανούσης μητρός της Άγγελινας", οι όποιοι ίδιοκτητες καί έκλέγουν έπιτρόπους του ναου, "διό τήν έπαύξησιν καί άνακαινησιν του καλλωπισμου και εύπρεπειας και διό τήν τελειοποιησιν των οσων χρήζεται εσωθεν και Ιξωθεν".
Και ο μέν έδεσιμώτατος χωρεπίσκοπος έκλέγει τόν κύριον Μιχαήλ Κατζούλην και Ίωόννην Γρύλλην, ή δέ διαληφθετσα Μαρια τόν έδεσιμώτατον Μανουήλ ίερέα Άναπλιώτην πνευματικόν πατέρα και Σταματιον Ιωαννου Βαμβακοπουλον.

Το εσωτερικο του ναου στολιζεται απο ωραιο μαρμαρινο τεμπλο και δεσποτικο.
1. Ν.Κεφαλληνιάδη, οι έκκλησιες της Νάξου καί οι θρύλoι ,ου,'Ανάτυπον έκ της έφημ."Ναξιακόν Μέλλον", Άθηναι 1971, τομ. Α; σ. 27.